Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมนู
จำนวนผู้ใช้งานเว็ปไซด์

กำลังใช้งานอยู่ : 3 คน

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

จำนวนผู้เข้าชม : ครั้ง


ข้อมูล 21 และ 43 แฟ้ม
ลำดับที่ หัวข้อ หมวด
1 รับโอนข้าราชการไป กลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลบ้านคา ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
2 สรุปคะแนนประเมินผล สสอ.ปี 2560 เพื่อประกอบ PMQA ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
3 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ของ สสจ.
4 ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
6 รายงานการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
7 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามรายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
9 ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณ2560 การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
10 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)

ไปยังกระดานข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

FaceBook
แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
OP/PP
ICT Moph
OPS
an image
an image